Gmina Łukowa

2022-09-28

„CYFROWA GMINA„ – INFORMACJE O PROJEKCIE

Gmina Łukowa realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich Cyfrowa Gmina

Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 125730,00 PLN

Nazwa projektu:
„CYFROWA GMINA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20214-2020. Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” Działanie nr 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Cel główny projektu:
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu:

1. Tworzenie domen/platform/portali, tylko związane z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1: (Dostosowanie serwisu internetowego do wymagań ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Standard WCAG 2.1), Wykonanie serwisu internetowego w technologii Responsive Web Design, Zakup i utrzymywanie serwera przez Wykonawcę – hosting, Certyfikat SSL, Usługa wykonana zgodnie ze standardami: HTML5 - Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web Consortium (W3C) oraz WCAG 2.1. - Portal jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1.)

2. Rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS): (Wielofunkcyjna zapora UTM, która zawiera kontrolę aplikacji, IPS, VPN, web filtering oraz firewall )

3. Zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu, kolokacji i innych: ( Zakup serwera typu rack )

4. Zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu, kolokacji i innych: ( Zakup 64 bitowe oprogramowanie wraz z dostawą niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji do serwera z pkt. 3 na 25 użytkowników)

5. Zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu, kolokacji i innych: ( Zakup macierzy dyskowej - Serwer NAS RCK )

6. Scanery:( Zakup wydajnego urządzenia wielofunkcyjnego posiadające funkcje: W standardzie Skanowanie, Kserowanie, Drukowanie dwustronne w kolorze, Formaty A3/ A4,)

7. Stacje robocze:(Zakup komputerów stacjonarnych )

8. Stacje robocze: ( Zakup laptopów )

9. Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania:( Zakup usług szkoleniowych w zakresie wdrożenia, wsparcia technicznego oraz podstawowych aspektów cyberbezpieczeństwa dla urzędników ) 

10. Diagnoza cyberbezpieczeństwa( Zakup usługi wykonania audytu cyberbezpieczeństwa)

Finansowanie projektu:

Projekt sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 4320/2/2022 w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00  zawartej 06.04.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Łukowa, ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 125730,00 zł

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 125730,00 zł  brutto.
Dofinansowanie: 125730,00 zł brutto.
Wkład własny beneficjenta (Gmina Łukowa): 0,00 zł.

Harmonogram realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: kwiecień 2022 r.
Zakończenie realizacji projektu: wrzesień 2023 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:
Wskaźniki produktu:

 • wykonanie strony internetowej - 1
 • zakup urządzenia UTM - 1 sztuka
 • zakup serwera typu rack  - 1 sztuka
 • zakup licencji do opramowania obsługującego serwer - 1 sztuka
 • zakup macierzy dyskowej - Serwer NAS RCK - 1 sztuka
 • zakupione urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka
 • zakupione stacje robocze wraz z oprogramowaniem biurowym - 7 sztuki
 • zakupione laptopy wraz z orogramowaniem biurowym dla pracowników gminy - 2 sztuki
 • szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa – 1
 • diagnoza cyberbezpieczeństwa – 1 sztuka;

Galeria zdjęć

 • „CYFROWA GMINA„ – INFORMACJE O PROJEKCIE

« powrót