Gmina Łukowa

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2021r.

Informacje ogólne o Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie realizuje kolejną edycję Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 , którego wyniki są oparte o dane statystyki publicznej za lata 2018-2020. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Gmina Łukowa zajęła XIII miejsce na 209 jst.


Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Naszą intencją jest aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

Więcej informacji...

RANKING