Gmina Łukowa

2022-07-18

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 110kV Józefów- Lubaczów”

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej poprzez pełnomocnika Pana Waldemara Więckowskiego ZWSE Rzeszów Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów z dnia 25.01.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 110kV Józefów- Lubaczów”

Burmistrz MiG Cieszanów zawiadamia strony postępowania :więcej w załączniku

OBWIESZCZENIE

Galeria zdjęć

  • Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 110kV Józefów- Lubaczów”

« powrót